Nhà máy Trộn Asphalt Bột (ABP) đang chạy ở Mông Cổ